O udruženju

Udruženje poljoprivrednih proizvođača -mljekara Republike Srpske je registrovano u decembru 1996. godine. Udruženje broji preko 440 članova iz 26 Opština u Republici Srpskoj. Manji broj članova je iz Brčko Distrikta i Federacije BiH. Na godišnjem nivou naše Udruženje proizvodi oko 45 miliona litara mlijeka. To je preko 36% na nivou Republike Srpske ili 18% na nivu BiH. Predstavljamo grupaciju proizvođača sa najvećom prosječnom proizvodnjom po kravi u BiH koja iznosi preko 7.100 litara mlijeka u standardnoj laktaciji. Kad je u pitanju rasna struktura najčešće farmeri u brdsko-planinskim područjima pribjegavaju uzgoju Simentalca, dok je u nizijskim područjima to mješano, ali na većim gazdinstvima prevladava Holštajn rasa goveda. Od ukupnog broja farmi, 13 farmi ima 17 robota, sa trendom rasta broja robotizovnaih farmi. Obično farme imaju jednog do dva robota, proizvođača De Leval, GEA ili Lely. 

Naše Udruženje je od 2022. godine članica ICAR - međunarodne organizacije u kontroli proizvodnosti domaćih životinja: https://www.icar.org/index.php/about-us-icar-facts/icar-members/ 

Prosječna priozvodnost  mlijeka po grlu u okvirima rasa koje uzgajaju naši članovi u 2022. godini bila je sljedeća:

Naše Udruženje ima status organizacije uzgoja od 2018. godine, a od 2020.godine imamo i prvu matičnu knjigu usklađenu sa EU i lokalnim normama u ovoj oblasti.  Jedan dio naših članova je već u sistemu kontrole proizvodnosti, a imamo svaki dan sve više upisanih članova i u matičnu knjigu. Kad je u pitanju uzgojno-selekcijski rad naše Udruženje radi u skladu sa Zakonom o stočarstvu Republike Srpske (Službeni glasnik broj: 44/15), relevantnim propisima Evropske unije i u skladu sa ICAR (International Committee for Animal Recording) pravilima, čiji smo članovi od juna 2023. godine.

Pored uzgojno-selekcijskog rada, Udruženje aktivno radi i na unapređenju naše odgovornosti prema prirodi i okruženju. To prije svega želimo da postignemo kroz unapređenje dobrobiti i zdravlja naših krava, te tim da utičemo na smanjenje upotrebe antibiotika u liječenju. Rezidue – tj. Ostaci antibiotika mogu da prouzrokuju zdravstvene probleme kod ljudi koji konzumiraju kontaminiranu hranu, ali i da utičnu na ograničenje izvoza, u slučaju da je hrana koja se izvozi kontaminirana antibioticima. Antibiotici odnosno njihove rezidue (ostaci) mogu negativno djelovati i na samo okruženje, na živi svijet u okolini farme i dalje, ako se prenose vodom. S toga, želimo da svojom odgovornošću, budemo primjer i drugima.

Jedan od alata za poboljšanje zdravlja krava, jeste i poboljšanje dobrobiti. U posljednjih nekoliko godina Udruženje je organizovalo više predavanja i objavilo više publikacija na temu dobrobiti muznih krava. Veliki broj naših članova je vezano sistem zamijenio  je slobodnim. Motivišemo da se i one krave koje su vezane, što češće puštaju na pašu. Nabavili smo novu stojnicu za orezivanje papaka, pa sada pomoć za životinje može stići prije, tj. na vrijeme i biće kvalitetnija.

 

 

 

Objavljeno  25.02.2018.